Archiwum 2014 rok ------> [Powrót] ------> Strona główna

Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJACY
O¶rodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej, ul. Tatar 1A, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, NIP 835 10 00 432

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa czę¶ci nieruchomości miejskiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 4/2, położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Zamkowej /teren stadionu OSiR/ obok Zamku Ksi±ż±t Mazowieckich, z przeznaczeniem na dwa ogródki piwno – gastronomiczne o powierzchni około 300 m2 każdy w trakcie trwania imprezy „Rawska Majówka w to mi graj” w dniu 31.05.2014.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie ogłasza, organizuje i przeprowadza Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej, 96 – 200 Rawa Mazowiecka ul. Tatar 1A, zwany dalej Organizatorem. W zamówieniu mog± wzi±ć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadaj±ce wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w stałym punkcie niezbędne do uzyskania jednorazowego zezwolenia na czas masowej imprezy (zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwo¶ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Dz. U. 2012, poz. 1356 z późn. zm.), które złoż± pisemne oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.05.2014 r.

Czytaj cało¶ć


Imprezy Sportowe

Program
[Powrót] ------> Strona główna